Gmina Kunice

Leader leader

Szkolenie wyjazdowe


Szkolenie wyjazdowe z zakresu „dobrych praktyk” realizowanych w ramach PROW 2007-2013
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikprogram szkolenia35 kB

konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy


Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja
Turystyka działającego na terenie gmin: Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja
ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich 20
2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:
1.  Które  odpowiadają  warunkom  przyznania  pomocy  w  ramach  działania  311  „Różnicow
w kierunku działalności nierolniczej” - limit dostępnych środków: 24 000,00 zł
2.  Które  odpowiadają  warunkom  przyznania  pomocy  w  ramach  działania  „Odnowa  i  rozwój  wsi”  -  limit  dostępn
środków: 304 181,00 zł
3.  Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
„Małe Projekty” - limit dostępnych środków: 67 867,70 zł 
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikOgłoszenie620 kB

LGD - wnioski o przyznanie pomocy


Szanowni Panstwo!
 
W związku z możliwością składania za pośrednictwem LGD Partnerstwo Integracja Turystyka wniosków o
przyznanie  pomocy w  ramach  tzw. małych  projektów
,  zapraszamy  osoby  zainteresowane  składaniem
wniosków do udziału w szkoleniach z zakresu  ich sporządzania. W 2012 roku ramach naboru wniosków
na tzw. małe projekty przewidujemy 1 szkolenie.
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikInformacja407 kB
Pobierz załącznikprogram szkolenia376 kB
Pobierz załącznikOgłoszenie naboru 2012423 kB

Program Leader


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka” informuje, że wkrótce będę mieli Państwo możliwość składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów. DO POBRANIA: PREZENTACJA, INFORMACJA-------------------------

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wypełnienia >>ANKIETY<< badającej zainteresowanie beneficjentów do składania wniosków do Lokalnej Grupy Działania w ramach działań LEADER na lata 2009-2015


Co to jest Leader?

Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską.

Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.

W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa około 200 grup. Przez swoje działania i inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w sposób innowacyjny lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i promocji obszarów wiejskich.

LEADER kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem wymiany doświadczeń, wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów.

W latach 2009- 2015 Leader będzie realizowany w Polsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania Osi 3 i 4.


Warunki udziału w działaniach Leader

Leader skierowany jest do obszarów wiejskich spójnych terytorialnie zamieszkałych przez 10-150 tyś mieszkańców. W celu jego realizacji powinna powstać Lokalna Grupa Działania /LGD/ (zarejestrowana jako stowarzyszenie) w skład, której wejdą przedstawiciele sektora publicznego (samorządy) społecznego (organizacje) ekonomicznego (przedsiębiorcy). Grupa ta powinna opracować program wspólnych działań w formie dokumentu- Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), powinien on opisywać takie obszary tematyczne jak : poprawa jakości życia na wsi, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym. Wdrożeniu LSR będą służyły środki Unii Europejskiej kierowane w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz aktywność mieszkańców i partnerów zaangażowanych w LGD.


Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami):

  • różnicowanie kierunku działalności nierolniczej

  • odnowa i rozwój wsi

  • rozwój mikroprzedsiębiorstw

  • małe projekty


Zakres operacji Działań Leader

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 • Beneficjenci: działalność nierolnicza lub związana z rolnictwem, podejmowaną poprzez rolników, domowników, małżonków rolników. Osoba fizyczna występująca z wnioskiem powinna być objęta ubezpieczeniem społecznym rolników. Gospodarstwo Rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte w roku poprzedzającym złożenie wniosku płatnościami bezpośrednimi.

 • Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 • Wysokość pomocy:

   • Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji;

   • Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w

gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu, (2009- 2015) nie może przekroczyć 100 000 zł.

   • Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.


 • Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw

 • Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające do 10 osób o obrocie netto do 2 mln euro na obszarze LGD.

 • Zakres pomocy: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 • Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

   • 100 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy,

   • 200 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 3 do 4 miejsc pracy,

   • 300 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy

   • Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji,

   • Płatność- refundacja poniesionych kosztów etapowo za cały projekt.


Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu (w latach 2009- 2015), nie może przekroczyć 300 000 zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu, wynosi 100 000 zł.

 • Odnowa i rozwój wsi

 • Zakres pomocy:

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

 • remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych;

 • remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; kształtowania przestrzeni publicznej;

 • budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych;

 • zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne;

 • odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.

 • Ogólne zasady finansowania:

   • refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji programu,

   • wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości,

   • wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.


 • Beneficjent:

 • gmina,

 • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,

 • kościół lub związek wyznaniowy,

 • organizacja pozarządowa pożytku publicznego,


 • Małe projekty

 • Beneficjentami „małych projektów” mogą być:

  • osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze LGD

  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków wyznaniowych,

 • Zakres pomocy:

   • podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR;

   • podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:

   • udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;

   • organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;


   • rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:

   • promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;

   • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;

   • kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;


   • rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:

   • utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;

   • budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych;


   • zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;


   • zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:

   • prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczenie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości;

   • odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu;

   • remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia


   • rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.


 • Wysokość pomocy: na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł w okresie realizacji programu (2009-2015)


Zasady składania wniosków do LGD

Wnioski powinny być zgodne z Lokalna Strategią Rozwoju. Termin naboru będzie ogłaszała Lokalna Grupa Działania. Wnioski do finansowania będzie wybierała społeczna Rada LGD.

Leader będzie także finansować funkcjonowanie LGD:

 • Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Pomoc przyznawana dla LGD w ramach działania może w szczególności dotyczyć:

 • badań nad obszarem objętym LSR;

 • informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;

 • szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;

 • wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD;

 • szkolenia lokalnych liderów

 • animowania społeczności lokalnych;

 • kosztów bieżących LGD,

 • Wdrożenie projektów współpracy

 • Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez LGDWięcej informacji www.minrol.gov.pl


Opracowanie materiału:

Irena Krukowska-Szopa, Krzysztof Szustka

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

ul. Wrocławska 41

59-220 Legnica

Tel. 076 86 294 30

www.zielonaakcja.pl