Gmina Kunice

Gospodarka odpadami stale

Zebranie wiejskie - Pątnów Legnicki

Dnia 27.10.2017 o godzinie 17:00
w Pątnowie Legnickim (ŚWIETLICA WIEJSKA) odbędzie się
ZEBRANIE WIEJSKIE

Tematem zebrania będą sprawy bieżące

- Sołtys Wsi –
Jacek Kasiulewicz

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1, Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo dolnośląskie - subregion legnicki
Ważność: od godz. 08:00 dnia 29.06.2017 do godz. 21:00 dnia 29.06.2017
Przebieg: Rano i w ciągu dnia prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad. Opady deszczu po południu będą stopniowo przechodzić w opady jednostajne. Prognozowana łączna suma opadu miejscami do 40 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Burze z gradem 90%, Intensywne opady deszczu 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Krzysztof Salanyk

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 14:30 dnia 28.06.2017 do godz. 05:00 dnia 29.06.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Michał Mercik

Ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego WOPR w Kunicach, ul. Słoneczna 3a
szczegóły w załączniku
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikOcena jakości wody230 kB

projekt-przedszkole


logotypy
PROJEKT pn.
„Budowa przedszkola w Kunicach wraz z zakupem wyposażenia”


Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne.


Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikPromocja PROJEKTU382 kB

Otwarcie Przedszkola Samorządowego w KunicachW dniu 1 września 2016 roku zostało otwarte pierwsze na terenie Gminy Kunice Przedszkole Samorządowe w Kunicach.
W uroczystości otwarcia uczestniczyli zaproszeni goście: Jego Ekscelencja Biskup Marek Mendyk, przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej i administracji rządowej, przedstawiciele różnych szczebli władzy samorządowej, Radni Gminy Kunice oraz mieszkańcy gminy wraz z dziećmi.

Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa podziękował projektantom, architektom, inspektorom nadzoru i pracownikom za wkład pracy przy budowie Przedszkola Samorządowego w Kunicach wręczając podziękowania.
Część artystyczną przygotowały szkoły podstawowe z Bieniowic, Kunic i Rosochatej.

Przedszkole Samorządowe w Kunicach utworzone zostało na podstawie Uchwały
Nr XIII/73/16 Rady Gminy Kunice z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Kunicach. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest Akt Założycielski Przedszkola, w którym wpisano, iż z dniem 1 kwietnia 2016 r. zakłada się Przedszkole Samorządowe w Kunicach.
Organem prowadzącym jest Gmina Kunice.

Obiekt zlokalizowany jest w Kunicach przy ul. Przedszkolnej 2. Przedszkole przeznaczone jest na ok. 100 dzieci. W budynku znajduje się 6 sal dla dzieci wraz z pomieszczeniami sanitarnymi, zaplecze szatniowe, pomieszczenia sanitarne, pełne zaplecze kuchenne, w tym osobna stołówka oraz pomieszczenia administracyjne.
W odrębnej części budynku znajduje się basen o wymiarach 6x10 m połączony komunikacyjnie z przedszkolem. Basen posiada zaplecze szatniowo-sanitarne oraz pomieszczenia techniczne.
Przedszkole jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy przedszkolu usytuowany jest parking na 15 miejsc parkingowych oraz
1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej.
Na placu zabaw wydzielono odrębne obszary dla dzieci z różnych grup wiekowych :
- plac zabaw bujanych,
- plac zabaw naukowy,
- plac zabaw sprawnościowy.
- plac zabaw forteca forteca-piraci
- amfiteatr,
- mini boisko do gry w piłkę nożną

Obiekt został wybudowany z Budżetu Gminy Kunice w latach 2014-2016.
Ogólny koszt realizacji inwestycji ok. 5,5 mln zł.

Projektantami przedszkola są: Katarzyna Florek i Aleksander Mirek z firmy Projekty Gotowe.pl. Spółka Architektoniczna Sp. z o.o. ul. Zabłocie 39, Kraków
Wykonawcą obiektu jest firma „BUDOBRATEX” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 39, LegnicaNabór do Samorządowego Przedszkola w Kunicach


Karty zgłoszenia dziecka do Samorządowego Przedszkola w Kunicach na rok szkolny 2016/2017 należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kunicach, ul. Staropolska 4 w dniach od 01.03 do 16.03.2016 r. zgodnie z
ZARZĄDZENIEM NR 3/16 Wójta Gminy Kunice
z dnia 26 stycznia 2016r. 

 
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikKARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA30 kB

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg


Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg będących w administracji Gminy Kunice w sezonie zimowym 2016/2017.

W sezonie zimowym 2016/2017 zadanie zimowego utrzymania dróg będących w administracji Gminy Kunice zostało zlecone na zewnątrz dla dwóch podmiotów gospodarczych.

1. Firma BERYS Wiesław Bernacki , ul. Rolnicza 7, 59-216 Kunice
Kontakt tel. Wiesław Bernacki : 665226546

Obszar działania Firmy Berys obejmuje odśnieżanie i posypywanie mieszanką soli z piaskiem dróg w rejonie obszarowym :
a) nr II - dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectw: Kunice, Spalona, Szczytniki Małe, Golanka Górna – łącznie około 25 km ( wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości ) .
b) nr III - dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectw: Ziemnice, Grzybiany, Jaśkowice Legnickie, Rosochata, Piotrówek, - łącznie około 25 km ( wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości ).

2. Firma BUZUN Dorota Łozińska , Szczytniki Nad Kaczawą , 59-216 Kunice
Kontakt tel. Stanisław Łoziński : 669670253

1. Zamówienie obejmuje odśnieżanie i posypywanie mieszanką soli z piaskiem dróg w rejonie obszarowym :
nr I - dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectw: Bieniowice, Szczytniki Nad Kaczawą, Pątnów Legnicki, Miłogostowice - około 15 km ( wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości).

Ogłoszenie dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone w art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w dwóch punktach, mieszczących się odpowiednio:

 1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pok. Nr 145 (Starostwo Powiatowe w Legnicy):w poniedziałek i wtorek w godzinach od 8.00-12.00; w środę , w czwartek i piątek – w godz. od 11.00-15.00. ( tel. 76 724 35 60 )
 2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pok. Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy) w poniedziałek i we wtorek od godz. 8.00-12.00; w środę, w czwartek i piątek – w godz. od 11.00-15.00.

Warunkiem otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest spełnianie warunków określonych w art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). Pomoc ta jest udzielana osobie:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lubo spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

INFORMACJA W SPRAWIE SKRÓCENIA GODZIN PRACY


Wójt Gminy Kunice informuje, że
dnia 31 grudnia 2015 r. (czwartek )
Urząd Gminy w Kunicach będzie czynny
od 7:00 do 13:00
Za utrudnienia przepraszamy.

Kącik Przedsiębiorcy


Mikroporady

Rzecznik Konsumentów

Drodzy Konsumenci!,

Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i Powiatu Legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym, (w sprawach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), w sporach z przedsiębiorcą – sprzedawcą, producentem, dystrybutorem.

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela bezpłatnych porad oraz informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Poradnictwo obejmuje sprawy dotyczące:
• kupna - sprzedaży w sklepie
• kupna - sprzedaży na odległość, (wysyłkowo, za pośrednictwem Internetu) oraz poza sklepem (np. na pokazach, w domach klienta);
• telefonii stacjonarnej i komórkowej;
• telewizji kablowej, cyfrowej, satelitarnej;
• usług kurierskich;
• usług pocztowych;
• kredytów konsumenckich;
• ubezpieczeń;
• usług turystycznych;
• usług budowlanych;
• dostawy energii elektrycznej, ciepła, wody;
• umów o dzieło (np. wykonanie mebli, naprawa samochodów, sprzętu)

W przypadku podejrzenia naruszenia praw konsumentów Rzecznik może podjąć interwencję w indywidualnej sprawie konsumenckiej, dążąc do polubownego zakończenia sporu. Rzecznik może również wytaczać powództwa na rzecz konsumentów lub wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach ochrony interesów konsumentów. Miejski Rzecznik Konsumentów nie może natomiast zająć się sprawami, w których stroną jest Gmina Legnica, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Zarząd Dróg Miejskich, Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnie Mieszkaniowe. Nie jest również właściwy w sprawach egzekucji prowadzonych przez Komorników Sądowych.

Z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Legnicy może skorzystać każdy konsument będący mieszkańcem Legnicy i Powiatu Legnickiego w następujący sposób:
• osobiście, po wcześniejszym umówieniu, w pokoju nr 18 Urząd Miasta, pl. Słowiański 8
o we wtorki 12:00-16:00
o w środy 12:00-15:30
o w czwartki 12:00- 15:30
• telefonicznie
o we wtorki 12:00-16:00
o w środy 12:00-15:30
o w czwartki 12:00- 15:30

Rzecznik udziela porad również przedsiębiorcom z zakresu prawa konsumenckiego, informując ich o obowiązkach wynikających z aktualnych regulacji prawnych.

Zapraszam
Agnieszka Romanowska
Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy

Zaproszenie na spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów


Wójt Gminy Kunice
ZAPRASZA
na spotkanie

z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Spotkanie odbędzie się w dniu
17 listopada 2015 roku
o godzinie 16.00
w Urzędzie Gminy w Kunicach
(Sala Konferencyjna)

Uwaga - ćwiczenia wczesnego ostrzegania i alarmowania


INFORMUJĘ MIESZKAŃCÓW GMINY KUNICE, ŻE W DNIACH

13 – 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
/termin zapasowy 16 października/

na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE-SAREX.
W ramach ćwiczeń odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

Wójt Gminy Kunice
ZDZISŁAW TERSA

Informacje dot. sposobu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikplakat-sejm4369 kB
Pobierz załącznikplakat-senat1411 kB

Mobilny Punkt Informacyjny w Kunicach - 25 czerwca 2015 r.

Mobilny Punkt Informacyjny w Kunicach - 25 czerwca 2015 r.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o funduszach europejskich w ramach organizowanego w Kunicach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował 25 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach przy ul. Gwarnej 1, w godz. 10.00-13.00.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikWięcej informacji45 kB

TESTOWO

"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?"

Posejdon


Jezioro Kunickie to największe jezioro Pojezierza Legnickiego, liczące 94,9 ha powierzchni i blisko półtora kilometra długości i prawie kilometrowej szerokości. Jezioro posiada dość dużą, Wyspę Mew, którą zamieszkuje od niepamiętnych czasów kolonia mewy śmieszki. Dawniej stanowiska lęgowe tych ptaków eksploatowano dla cennych jaj. Do lat sześćdziesiątych istniał na jeziorze rezerwat mewy śmieszki, jednak pożar trzcinowiska spowodował zniszczenie stanowisk lęgowych i likwidację rezerwatu. Malownicze położenie i dobry dojazd do jeziora Kunickiego przesądziły o jego turystyczno - sportowym charakterze.


pos1

Ośrodek "POSEJDON" posiada przystań żeglarską ze sprzętem wodnym, 5 murowanych wieloosobowych domków, hotel o wysokim standardzie, klimatyzowaną salę konferencyjno-szkoleniową, wiatę z kominkiem, pole campingowe i własny parking. Już w kwietniu w ośrodku zaczyna się sezon żeglarski więc można korzystać z oferty rekreacyjnej w zakresie uprawiania sportów wodnych (rowery wodne, kajaki, żaglówki. Jezioro Kunickie to nie tylko wymarzone miejsce dla amatorów sportów wodnych, ale przede wszystkim idealny teren do rekreacji i wypoczynku. Korzystając z infrastruktury ośrodka można miło spędzić czas na grillowaniu, wędkowaniu, grach i zabawach dla dzieci i dorosłych. Ośrodek oferuje także na bieżąco usługi gastronomiczne zapewniając gościom dostęp do ciepłych i zimnych napoi oraz szerokiego asortymentu dań spożywczych. Zapewniamy też miłą i profesjonalną obsługę oraz pomoc w przygotowaniu imprez rekreacyjnych, sportowych oraz rozrywkowych.pos2


We wrześniu 2014 roku na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Posejdon”w Kunicach została zakończona realizacja projektu pn. EKO-PRZYSTAŃ przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

EKO-PRZYSTAŃ ma stanowić doskonałe źródło wiedzy o środowisku przyrodniczym i problemach ekologicznych związanych z jego ochroną. Dzięki powstałej w ramach tego projektu infrastrukturze edukacyjnej wszyscy odwiedzający to miejsce będą mogli samodzielnie zapoznać się z walorami przyrodniczymi, w tym gatunkami fauny i flory występującej na obszarze Pojezierza Legnickiego. Stanowiska edukacyjne, w formie gier i zabaw, stanowią doskonałą bazę ekologiczno-przyrodniczą zachęcającą dzieci, młodzież i osoby dorosłe do samodzielnej nauki. Cała infrastruktura znajduje się na świeżym powietrzu z pięknym widokiem na Jezioro Kunickie, co niewątpliwie dodatkowo uprzyjemnia czas pobytu.

pos3 pos5W oparciu o powstałą infrastrukturę EKO-PRZYSTANI oraz zasoby Ośrodka „Posejdon” prowadzone są warsztaty edukacyjne, gry ekologiczne, imprezy integracyjne. Zapraszamy do odwiedzania i korzystania z tego unikatowego na Pojezierzu Legnickim miejsca. Zachęcamy do kontaktu z przyrodą dzieci i młodzież szkolną, w ramach zajęć dydaktycznych EKO-PRZYSTAŃ wprost idealnie się do tego nadaje, a poza tym jest w bardzo dogodnej lokalizacji, bo raptem parę kilometrów od Legnicy. Naprawdę nie trzeba daleko jechać, żeby przyjemnie i pożytecznie spędzić czas.


pos4

Podkategorie