Gmina Kunice


Wójt Gminy Kunice

informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego 
z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

zostały wybrane oferty:

1.  Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum „GIMSPALONA” ul. Legnicka 52, 59-216 Kunice na zadanie pt. Warsztaty artystyczne  „Z tradycją za pan brat”.
Przyznano dotację w wysokości  5.000,00 zł.

2.  Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:


Nie przyznano dotacji.

3.   Zadanie  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pątnów Legnicki, Pątnów Legnicki 11a, 59-216 Kunice na zadanie pt. Festyn rodzinny w Pątnowie Legnickim – „Zdrowo, wesoło, razem”. Przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum „GIMSPALONA” ul. Legnicka 52, 59-216 Kunice na zadanie pt. „Aktywnie zdrowo, przebojowo i rodzinnie”.
Przyznano dotację w  wysokości 6.000,00 zł.

Kunice, dnia 30 kwietnia 2014 r.


Wójt Gminy Kunice
 Zdzisław Tersa

   
 W dniu 2 maja 2014 r. w godzinach 8.00-16.00 pełniony będzie w Urzędzie Gminy w Kunicach (pokój nr 12) dyżur pracowników w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Szanowni Państwo

Wójt Gminy informuje, że dnia 2 maja br. Urząd Gminy Kunice będzie nieczynny , w zamian za  przypadające  w sobotę 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja (dzień ustawowo wolny od pracy).


Wójt Gminy Kunice
Zdzisław Tersa
 alt
alt

W dniu 12 kwietnia 2014r. odbyło się sprzątanie jeziora Kunickiego w ramach akcji „Tydzień czystości wód” zorganizowanej przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy. Współorganizatorem był także wolontariat KGHM.
Akcja polegała na czyszczeniu brzegów jeziora ze śmieci, łącznie z dnem i brzegami wodnymi. W przedsięwzięciu brali udział ratownicy z sekcji nurkowej KGHM, Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, wolontariusze, Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, młodzież szkolna oraz chętni mieszkańcy.
Gmina Kunice włączyła się również w akcję rozmieszczając kontenery do zbiórki zebranych śmieci wokół jeziora Kunickiego wspomagając tym samym organizatorów.
Wszystkim którzy włączyli się w akcję serdecznie dziękuję.

Wójt Gminy KuniceKunice w gronie uczestników ogólnopolskiej akcji

Do akcji Listy dla Ziemi 2014 przystąpiło już ponad 200 gmin. W gronie uczestników znalazły się również Kunice.

Temat 2014: palenie śmieci w piecach domowych
Listy dla Ziemi to projekt Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Białej. Jego głównym celem jest edukacja ekologiczna prowadzona w atrakcyjnej i angażującej formie oraz podejmowanie ważnych i aktualnych problemów dotyczących środowiska. Pierwsza edycja dotyczyła segregowania odpadów i recyklingu. Tematem wiodącym Listów dla Ziemi 2014 jest palenie śmieci w piecach domowych i niska emisja.

Pisanie listów na finał

Od listopada gminy zgłaszają się do udziału w akcji, której finał odbędzie się w kwietniu tego roku. To właśnie wtedy dzieci w całej Polsce napiszą w swoich placówkach listy, w których będą namawiały dorosłych do proekologicznych działań. Ale Listy dla Ziemi to nie tylko pisanie listów. W całorocznym programie przewidziane są różne warsztaty, happeningi czy konkursy. Częścią tegorocznej akcji będą również takie wydarzenia jak Dzień Czystego Powietrza, trasa Ośmiokąta edukacyjnego czy Dzień Ziemi.

Ogólnopolska edukacja
Z czym wiąże się udział w akcji Listy dla Ziemi? Z solidną porcją ekologicznej wiedzy i licznymi atrakcjami. Gminy, które wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie akcji www.listydlaziemi.pl, otrzymają specjalny papier z makulatury do pisania listów oraz materiały edukacyjne. Dzięki zaangażowaniu placówek oraz urzędów miast i gmin z całej Polski tematy dotyczące problemu palenia śmieci w piecach i niskiej emisji mają możliwość dotarcia do znacznie większej liczby osób. Na pewno warto włączyć się w tę dyskusję!

Ponad 300 gmin

W akcji pilotażowej Listów dla Ziemi wzięło udział 350 gmin, około 4000 placówek oświatowych i prawie 500 tysięcy dzieci i młodzieży.

Kampanię Listy dla Ziemi dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Środowiska.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie akcji listydlaziemi.pl

alt


Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy zaprasza przedstawicieli i mieszkańców Gminy KUINICE do wzięcia udziału w Akcji "Tydzień Czystości Wód" organizowanej wspólnie z wolontgariatem KGHM na jeziorze kunickim w Kunicach.
Akcja polegać będzie m.in. na oczyszczeniu ze śmieci fragmentu dna i brzegów jeziora kunickiego. W planowanym przedsięzięziu wezmą udział ratownicy z sekcji nurkowej KGHM, Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna, wolontariusze, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz młodzież szkolna i chętni.

Termin: 12.04.2014. godz 10:00 przystań "POSEJDON"

Zapewniamy sprzęt ochrony osobistej a na zakończenie pieczenie kiełbasek na ognisku. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania z pewnością poprawią warunki dla wedkarstwa oraz rekreacji w szerokim tego słowa znaczeniu dla wędkarzy, mieszkańców Kunic i wszytkich innych korzystających z tego jeziora.

Koordynatorzy akcji:

Ze strony PZW - Mariusz Ból
Ze strony KGHM - Bogdan Doglewski