Gmina Kunice

Aktualności

15
Paź

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Kunice

Drukuj


W sierpniu bieżącego roku na terenie naszej Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na terenie Gminy Kunice znajduje się znajduje się 34 118,73 m2 wyrobów zawierających azbest
w postaci falistych i płaskich płyt azbestowych. W sumie zinwentaryzowano 375 306 kg
tych wyrobów.

Co to jest azbest i dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Azbest stosowano w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, głównie do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych,
a także do produkcji rur, kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych, wyrobów tekstylnych, mas ogniotrwałych i uszczelniających. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety,
jak odporność na wysokie niskie temperatury,
Działanie substancji żrących, elastyczność, dobre właściwości mechaniczne, odporność
na wodę morską, wytrzymałość na rozciąganie i zgniatanie, wykorzystywany był jako cenny surowiec również w Polsce
Dopiero w latach 80-tych ubiegłego  wieku, azbest uznany został za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku.
Poszczególne państwa Unii Europejskiej,  jak i inne, w tym USA, Kanada i Japonia
już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, zakazały  stosowania azbestu bądź ograniczyły lub zabroniły obrotu materiałami zawierającymi  azbest oraz importu takich materiałów na swój obszar celny. W Polsce ustawa z dnia 19 czerwca 1997r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest rozwiązała problemy związane
z produkcją wyrobów zawierających azbest, wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polski azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz ich obrotem.
Ustawa zapobiegła dalszemu stosowaniu i wytwarzaniu wyrobów za zwierających azbest, pozostały problemy obecności w środowisku ogromnych ilości wyrobów
azbestowo-cementowych, które ulegając degradacji stanowią źródło ciągłej emisji włókien azbestu do powietrza.
Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest stosowanych od wielu, wielu lat na terenie kraju musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawnymi i odpowiednimi procedurami tak, aby prowadzony proces nie stanowił zagrożenia zdrowia zarówno osób wykonujących te prace, mieszkańców jak również nie stanowił zagrożenia dla Środowiska.

Co zrobić aby bezpiecznie usunąć azbest?

Wszyscy mieszkańcy, którzy planują usunąć azbest z terenu swojej posesji nie powinni wykonywać tego samodzielnie. Prace takie należy zlecić specjalistycznej firmie, posiadającej odpowiedni sprzęt i uprawnienia. Najlepiej zgłosić się do Urzędu Gminy, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma odpowiednią informację o tym jak bezpiecznie przeprowadzić demontaż pokryć azbestowych oraz o możliwościach otrzymania dofinansowania na wykonanie
tych prac.

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu”
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Główne cele Programu to:
1.    usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
2.    minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
3.    likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane
jest oczyszczenie kraju z azbestu.
Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się,
iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania
w kolejnych latach:
•    w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton),
•    w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),
•    w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton).

Program tworzy nowe możliwości, m.in.:
1.    składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,
2.    wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,
3.    pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

Więcej informacji o „Programie..” znajdą Państwo tutaj.
22
Sie

Kunice: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Orgodowej w Grzybianach

Drukuj

2013-08-22

Kunice: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Orgodowej w Grzybianach

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane o wartości do 14 000 Euro

30
Lip

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybianach - ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr2

Drukuj
2013-07-30

Kunice: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybianach
Numer ogłoszenia: 285298 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikOdpowiedź 2261 kB