Gmina Kunice

Aktualności

17
Wrz

Kunice: Budowa chodnika i zatoki autobusowej z częściowym zarurowaniem rowu przydrożnego w m. Grzybiany, droga powiatowa nr 2198D - WYBÓR OFERTY

Drukuj
2014-09-17

Kunice: Budowa chodnika i zatoki autobusowej z częściowym zarurowaniem rowu przydrożnego w m. Grzybiany, droga powiatowa nr 2198D.
Numer ogłoszenia: 287866 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty337 kB
13
Maj

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Drukuj

OGŁOSZENIE  O  OTWARTYM   KONKURSIE   OFERT


Wójt Gminy Kunice
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych  z dziedziny  wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikOgłoszenie o otwartym konkursie ofertna 2014 r na sport60 kB
Pobierz załącznikSprawozdanie - wzór364 kB
Pobierz załącznikUmowa67 kB
Pobierz załącznikOferta - wzór299 kB
14
Sty

INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

Drukuj

INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

Szanowni Państwo

Sposób postępowania z wyrobami zawierającymi azbest został uregulowany w następujących aktach prawnych:
- rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),
- rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

Wyroby zawierające azbest możemy zgodnie z ww. aktami prawnymi wykorzystywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia
31 grudnia 2032 roku. Do tego czasu muszą zostać całkowicie usunięte z terenu naszego kraju.

Informujemy, że 31 stycznia 2014r. mija termin składania rocznej aktualizacji informacji z inwentaryzacji posiadanych wyrobów zawierających azbest w następujących grupach:
- o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania,
- o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.

Obowiązek informowania ciąży na właścicielu, który wykorzystuje wyroby zawierające azbest.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami /właściciele/ przedkładają informację Wójtowi Gminy Kunice, natomiast osoby prawne Marszałkowi Województwa.

Wytyczne oraz wzór informacji o wyrobach zawierających azbest podano w rozporządzeniu ministra gospodarki z 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r., nr 8, poz. 31)
Każdy właściciel nieruchomości musi przeprowadzać także kontrole stanu tych wyrobów i sporządzać w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Termin sporządzenia kolejnej oceny  wynika z warunków określonych w poprzedniej ocenie:
- po 5-ciu latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nie są uszkodzone,
- po 1 roku, jeżeli przy poprzedniej ocenie  ujawnione zostały drobne uszkodzenia.
Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy pozwoli zminimalizować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego Programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.
W 2013r. na terenie Gminy Kunice została wykonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, a w szczególności płyt azbestowo – cementowych.
Na podstawie uzyskanych wyników inwentaryzacji można stwierdzić, iż na terenie Gminy Kunice znajduje się ok. 375 306 kg tego odpadu.